INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI CYFROWYMI.

WSZYSTKIE PRODUKTY CYFROWE SPRZEDAWANE W SKLEPIE PCBAZAR.PL SĄ PRODUKTAMI POCHODZĄCYMI Z WTÓRNEGO RYNKU. KLUCZE CZĘSTO WYMAGAJĄ AKTYWACJI TELEFONICZNEJ W CZYM KAŻDEMU KLIENTOWI POMAGAMY.

OŚWIADCZAMY, ŻE:

  • Pierwotne wprowadzenie oprogramowania do obrotu nastąpiło na obszarze Unii Europejskiej za zgodą osoby, której przysługują prawa autorskie (w postaci fizycznego nośnika danych lub przez udostępnienie w Internecie),
  • Udzielenie licencji na oprogramowanie nastąpiło jako świadczenie wzajemne w zamian za wniesienie opłaty, umożliwiającej posiadaczowi praw osiągnięcie rekompensaty odpowiadającej wartości gospodarczej kopii oprogramowania,
  • Licencja przewiduje nieograniczone w czasie korzystanie z oprogramowania,
  • Pierwotny licencjobiorca oraz każdy następny usunął swoje kopie programu w czasie odsprzedaży.
  • Potwierdzamy że zostały spełnione wszystkie warunki zbycia oprogramowania.